مهندسی Backup

دسته بندی ها:

دوره مهندسی Backup

 

مدرس : مهندس محمدعلی کهن دژ

مدت دوره : 40 ساعت

زمان دوره : نامشخص

شروع دوره : نامشخص

شهریه : 1 میلیون و 500 هزار تومان

 

کلمۀ بکاپ معادل اصطلاح Backup در زبان انگلیسی است. معنیِ بکاپ در فارسی به “پشتیبان” یا “نسخۀ پشتیبان” معروف است. بکاپ یا نسخۀ پشتیبان به یک نسخۀ همانند از اطلاعات ما گفته می شود که در جایی دیگر برای امنیت بیشتر ذخیره خواهد شد. این نسخۀ پشتیبان می تواند ما را در مواقعی که نسخۀ اصلی با مشکل مواجه شد، یاری کند. فرقی نمی کند که شما در کجا اطلاعات مهمی دارید؛ روی رایانۀ شخصیِ خود، روی سرورهای اینترنتی یا هر جای دیگری که شما قادرید روی آنها اطلاعات خود را ذخیره کنید.در این دوره نحوه بک آپ گیری با نرم افزار Veritas Backup Exec 20.3 و کار با ماژول های مختلف آن را آموزش خوهید دید.

 

سرفصل دوره :

Veritas Backup Exec 20.3: Install and Configure

 Lesson 00: Course Introduction

About this course

Veritas education and support resources

Lesson 01: Backup Exec Fundamentals

Data backup basics

Backup Exec solution offerings

Backup Exec architecture

Backup Exec: EOL Items

Lesson 02: Licensing Backup Exec

Subscription, Perpetual and À la carte Licensing

Trialware and upgrades

Capacity and subscription license enforcement

Updated licensing information

Capacity widget and capacity metering

Maintenance and Extended Support Licensing

Lesson 03: Installing Backup Exec

Backup Exec: New installation

Typical installation of Backup Exec

Custom installation of Backup Exec

Installation details

Applying Backup Exec updates

Lesson 04: Working with the Administration Console

Launching Backup Exec

Introduction to Backup and Restore

Lesson 05: Disk Storage Devices

Backup Exec storage devices

Configuring disk storage devices

Configuring disk cartridge devices

Configuring deduplication storage

Configuring Backup Exec storage pools

Managing disk storage devices

Lesson 06: Cloud-based Storage Devices

Cloud storage

Amazon S3 cloud-based storage

Google cloud-based storage

Microsoft Azure cloud-based storage

Backup Exec requirements for creating cloud storage devices

Configuring a cloud-storage device in Backup Exec

Managing cloud-storage in Backup Exec

Lesson 07: Network Storage Devices

Configuring network storage

Lesson 08: Disk, Network, and Cloud Data Management

Managing disk and network data

Data Lifecycle Management fundamentals

DLM rules overview

Dependent backup sets

DLM rule

Manual expiration and retention

Read only setting

Media Catalogs

Lesson 09: Tape Devices and Tape Management

Configuring tape storage

Managing tape devices

Tape storage operations

Managing tapes with media sets

Tape Drive Auto Eject enhancements

Lesson 10: Backing up Data

Adding a server

Creating a backup job

Working with multi-server backup definitions

Accounts and credentials in Backup Exec

Managing server selections

Backup selections – Dynamic inclusion

Backup selections – Resource ordering

Backup selections – Excludes

Adding a backup task

Backup settings – Backup methods

Backup settings – Additional settings

Backup stage basics

Job name fundamentals

Manually running backup jobs

Lesson 11: Managing Servers and Jobs

Backup and Restore view

Server groups

Backup selections – Tag as Business-Critical

Retired servers group

Lesson 12: Restoring Data

Viewing contents of backup sets

Restore job basics

Restore settings

Granular restore technology (GRT)

Restoring data from a single backup set

Restoring data from multiple backup sets

Restoring data from a cloud storage device

Restoring data from disk storage

Restoring data from tape

Restoring data from backup job

Online Disaster Recovery

Restoring System State

Shadow Copy Components

Lesson 13: Working with the Database Encryption Key

Backup Exec Database sensitive data components

Auto-generated AES-256 encryption key

Protecting the Database Encryption Key (DEK)

Lesson 14: Simplified Disaster Recovery

Simplified Disaster Recovery fundamentals

Simplified Disaster Recovery – Backup

Installing the SDR disk creation wizard

Creating an SDR disk image (.iso) file

Recovering a server with SDR

Windows Storage Pools and Spaces

SDR additional options

Lesson 15: Upgrading Backup Exec

Upgrading the Backup Exec server

BE CAS and MBES rolling upgrades

Agent for Windows upgrade

Migration report

  • Veritas Backup Exec: Agents and Features

 

Lesson 00: Course Introduction

About this course

Veritas education and support resources

Lesson 01: Deduplication Feature

Data deduplication and Open Storage Technology –

Fundamentals

Enabling the Deduplication Feature

Configuring Backup Exec deduplication storage

Exclusion from Windows deduplication

Configuring OST device

Deduplication backup job

Configuring client-side deduplication

Rehydration

Optimized duplication

Protecting Backup Exec deduplication storage

Best practices for the Deduplication Feature

OpenDedupe OST connector

OpenDedupe installation and configuration

Configuring OpenStorage in Backup Exec

Lesson 02: Introduction to Remote Agent, Applications and Databases

Agent for Windows

Push-installing the Agent for Windows using the Add Server Wizard

Locally installing the Agent for Windows

Managing the Agent for Windows

Agent for Applications and Databases fundamentals

Enabling the Agent for Applications and Databases feature

Lesson 03: Protecting Microsoft Exchange Server 

Backup Exec Agent for Microsoft Exchange: Installation

Backing up a DAG

Exchange backup selections

Exchange backup settings

Exchange Preferred Servers Only backups

Restoring Exchange Data

Exchange Database Restore

GRT Browse Restore

GRT Search Restore

Restore Considerations: GRT

Restore Considerations: Public Folders

Restore Considerations: Site Mailbox

Restore Considerations: Database Overwrite

Restore Considerations: RDB

Restore Considerations: Disaster Recovery

Volume Shadow Copy

Troubleshooting: VSS Provider and Exchange Writer

Lesson 04: Protecting Microsoft SQL Server

Microsoft SQL server agent: Installation

SQL backup selections

SQL backup settings

Restoring a Microsoft SQL server database

 

Lesson 05: Protecting Microsoft SharePoint Server

SharePoint Agent overview

Adding a SharePoint server Farm

Backing up SharePoint

Restoring SharePoint

Lesson 06: Protecting Microsoft Active Directory

Agent for Microsoft Active Directory

Traditional Active Directory Restore

Active Directory: Granular Recovery Technology

Lesson 07: Protecting Virtual Environments

Virtualization technologies

Backup Exec virtualization Agents

Installing Agent for VMware and Hyper-V

Backing up virtual machines

Instant recovery for virtual machines

Performing an Instant Recovery for virtual machines

Removing an Instantly recovered virtual machine

Instant Recovery Resiliency and Enhancements

Virtual machine Recovery Ready validation: Overview

Performing a virtual machine Recovery Ready validation

Restoring virtual machines

Lesson 08: Performing Virtual Machine Conversions

Conversion to virtual machine fundamentals

One-time convert to virtual

Backup and convert simultaneously

Backup and convert to virtual machine on schedule

Convert from a backup set

Virtual conversion options

Conversion considerations

برنامه درسی خالی است

Network - Cloud - Infrastructure - Security
Experience in executive-level administrative support and customer relations. Detail-oriented IT professional with ten years of experience as a software support specialist and systems/network technician. Skilled at operating in a wide range of platforms.capable of explaining complex software issues in easy-to-understand terms. I have a good working knowledge of many industry leading software applications such as Symantec Backup Exec, Double Take and VMware. I work to the highest standards and have an eye for detail with skills in design and organisation.i know about storage and how to create a full backup with a disaster recovery plan, i'm creative in IT.

برای این دوره هیچ بازبینی وجود ندارد

قیمت

1,500,000 تومان

امتیاز

رتبه بندی کافی برای نشان دادن نیست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X