• ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  ابزار جمع آوری اطلاعات فارنزیکی از سیستم

  Windows Forensic Tools Read More
 • تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  تور آموزشی رایگان FWK - بخش سوم

  Forensic with Kali Linux Read More
 • فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  فروش کتاب جرم شناسی در ویندوز

  Windows Forensic Book Read More
 • دوره آموزشی حضوری CEHv9

  دوره آموزشی حضوری CEHv9

  Certified Ethical Hacker v9 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
سعید حسینی

سعید حسینی

کارشناس امنیت شبکه، اطلاعات و جرم شناسی دیجیتال

یکشنبه, 21 آذر 1395 ساعت 08:02

Certified Secure Computer User

شنبه, 20 آذر 1395 ساعت 09:08

Certified Secure Computer User

چهارشنبه, 17 آذر 1395 ساعت 10:34

WMIC Cheat Sheet

دوشنبه, 15 آذر 1395 ساعت 09:54

Penetration Testing with Kali Linux - Package

شنبه, 13 آذر 1395 ساعت 15:22
شنبه, 13 آذر 1395 ساعت 12:38

Penetration Testing with Kali linux

پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 12:31

Penetration Testing with Kali linux

سه شنبه, 09 آذر 1395 ساعت 16:04
سه شنبه, 09 آذر 1395 ساعت 14:56

Penetration Testing with Kali linux

یکشنبه, 07 آذر 1395 ساعت 11:28

Penetration Testing with Kali linux